Jednoroční kontrola


Roční kontrola se může provádět kdykoliv v roce, avšak nejvíce se provádí po skončení a před začátkem topné sezony, kdy se ještě netopí. Pověřená osoba-kominík, který má živnostenské oprávnění v oboru kominík, je povinen spalinovou cestu důkladně zkontrolovat, ujistit se o její průchodnosti v případě nutnosti vyčistit.

Dále je nutné sepsat zprávu o kontrole, která je uložena u majitele nemovitosti. V případě že kominík zjistí nedostatky na spalinové cestě, je povinný oznámit tuto skutečnost na příslušném stavebním úřadu a orgánům požární bezpečnosti, které v mohou užívání spalinové cesty zakázat.

Tuto zprávu si mohou vyžádat také pojišťovny v případě, že dojde ke škodám na majetku.


Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty


spalinové cesty tabulka